Strefa marek
Formularz kontaktowy

Temat wiadomości

Treść wiadomości*

Telefon kontaktowy

Adres e-mail*

* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wysłania wiadomości

Prosimy o zapoznanie się z informacją

1. Administratorem danych osobowych jest Ateneum M. Kogut, A. Zegiel spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie(adres: ul. Półłanki 12C, 30-740 Kraków), KRS 0000945603, NIP 6792811070 oraz REGON 356857176, mail:rodo@ateneum.net.pl ("Administrator").
2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 - RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji z interesantami i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw,a w zakresie w jakim podanie danych ma charakter fakultatywny, podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) (uzupełnienie niewymaganych przez Administratora pól formularza danymi osobowymi stanowi zgodę na przetwarzanie przez Administratora wpisanych danych osobowych).Ponadto dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Powyższe dane będą przechowywane przez czas prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody - do czasu jej cofnięcia. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
6. Pana/i dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi (np. księgowe, IT, prawne, podatkowe, archiwizacyjne), a także uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
8. W zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody. Ma Pan/i prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych niezbędnych do wysłania formularza jest wymagane przez Administratora w celu prowadzenia korespondencji i załatwienia zgłoszonej przez formularz kontaktowy sprawy, Niepodanie wymaganych przez Administratora danych będzie skutkować niemożnością prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy. Podanie danych osobowych niewymaganych do wysłania formularza (fakultatywnych) jest dobrowolne, a ich niepodanie nie powoduje negatywnych skutków.
10. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.